Tidslinjen

 • 1809

  Det kungliga enväldet avskaffas i Sverige. Mer makt förs över till riksdagen.

 • 1810

  Som första land i världen får Sverige en justitieombudsman, JO. Dit kan medborgarna vända sig med klagomål på myndigheter.

 • 1842

  Folkskolan införs för att ge alla barn i Sverige utbildning. Men många romska och samiska barn fick inte möjlighet att gå i skolan.

 • 1872

  Gifta kvinnor får rätt att ha hand om sin egen ekonomi. Tidigare fick hennes man bestämma över den.

 • 1909

  Rösträtt införs för alla män över 24 år som betalar skatt, har gjort värnplikten, inte tagits om hand av fattigvården eller suttit i fängelse.

 • 1917

  Genombrott för parlamentarismen. Regeringen kan inte längre fatta beslut utan stöd från riksdagen.

 • 1921

  Allmän rösträtt för kvinnor införs.

 • 1922

  Kravet att män måste ha gjort värnplikt för att få rösta tas bort.

 • 1937

  Även personer som sitter i fängelse eller i häkte får rösträtt.

 • 1944

  Förbudet mot homosexualitet avskaffas – tidigare har det varit straffbart. Istället klassas homosexualitet som en psykisk sjukdom ända fram till 1979.

 • 1945

  Rösträttsåldern sänks till 21 år. Även personer som inte har jobb och som får socialbidrag får rösträtt.

 • 1948

  FN antar deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Sverige får också sin första lag om ”Hets mot folkgrupp”.

 • 1949

  En ny tryckfrihetsförordning införs. Det är en grundlag som skyddar rätten att få ge ut texter och därmed rätten att fritt sprida åsikter.

 • 1951

  En religionsfrihetslag ger alla rätt att tro på vad de vill och vara med i vilken religiös grupp de vill. Alla får också rätten att inte ha någon religion alls.

 • 1968

  Svenskar som bor utomlands får rätt att rösta i riksdagsval.

 • 1974

  Sveriges nuvarande regeringsform införs. Kungens politiska makt avskaffas.

 • 1975

  Rösträttsåldern sänks till 18 år.

 • 1976

  Utländska medborgare får rösträtt i val till landstings-och kommunfullmäktige.

 • 1977

  Riksdagen bestämmer att vallokaler ska vara tillgängliga. Alla ska kunna rösta utan hinder, även de som till exempel har svårt att gå eller se.

 • 1979

  Sverige blir först i världen med att förbjuda barnaga, alltså all sorts våld mot barn.

 • 1989

  Möjligheten för domstolar att omyndigförklara människor tas bort. Det betyder att alla medborgare över 18 år i Sverige nu har rösträtt.

 • 1990

  Sverige skriver under och lovar att följa FN:s barnkonvention.

 • 1991

  Yttrandefrihetsgrundlagen införs. Den skyddar allas rätt att uttrycka sig fritt i radio, tv och i andra medier.

 • 1999

  Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkänns som nationella minoriteter.

 • 2009

  En diskrimineringslag införs. Den ska skydda människor från att behandlas sämre på grund av bland annat kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

 • 2020

  Barnkonventionen blir lag i Sverige.